Thống kê lượng sinh viên khai báo thông tin
Đơn vị Đã khai báo Đã được duyệt Chưa được duyệt
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 7618 7159 459
Trường Đại học Giáo dục 1675 1539 136
Trường Đại học Công nghệ 3751 3635 116
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 9420 7470 1950
Trường Đại học Ngoại ngữ 7347 5625 1722
Trường Đại học Kinh tế 3590 1746 1844
Khoa Luật 1757 1344 413
Khoa Quốc tế 711 67 644
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị 0 0 0
Cơ quan ĐHQG Hà Nội 0 0 0